David Rubin

David Rubin

Advokat (H)

David beskæftiger sig navnlig med retssager og tvisteløsning for erhvervsklienter, og David har især stor erfaring med forsikringsretlige og transportretlige forhold samt international handel.

Herudover bistår David livsforsikringsselskaber og pensionskasser med rådgivning om regulatoriske forhold, etablering af forsikringsvirksomhed i Danmark og udlandet samt med porteføljeoverdragelser.

David bistår også transportvirksomheder med indgåelse af kontrakter, herunder logistikkontrakter, transportbetingelser og forsikringsforhold.

Endelig bistår David danske og udenlandske klienter om selskabsretlige forhold i bred forstand.

Klar og direkte rådgivning baseret på mere end 35 års erfaring som advokat.

Specialer

Forsikringsret, pensionsret, regulatoriske forhold, søret, international handelsret, transportret, speditionsret, retssager, voldgiftssager, mediation.

Sprog

Engelsk, de skandinaviske sprog.

Formaliteter, herunder oplysningsforpligtelser for advokatfirmaet David Rubin

CVR nr.: 36147180 - organiseret som enkeltmandsvirksomhed
Forsikring: HDI Global Specialty SE policy no. 156-08413216-30018
Forsikringssum: DKK 10 mio.
Bank: Danske Bank

Advokatfirmaet David Rubin er etableret på følgende adresse: Bopa Plads, Løgstørgade 2, 2100 København Ø.

Vi kan kontaktes på telefonnummer + 45 24 40 05 32 og på e-mailadressen dr@bopa-law.com

Vores CVR-nummer er: 36 14 71 80.

Advokatfirmaet David Rubin er organiseret som enkeltmandsvirksomhed.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konti. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

Advokaterne hos Advokatfirmaet David Rubin er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Alle advokater hos Advokatfirmaet David Rubin er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos HDI. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Advokatfirmaet David Rubin, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Advokatfirmaet David Rubin anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Advokaterne hos Advokatfirmaet David Rubin er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Advokatfirmaet David Rubin og/eller utilfredshed med en af Advokatfirmaet David Rubin advokaters adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.


Kontakt

+45 24400532     dr@bopa-law.com